Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Retro-Lifestyle.be, op welke manier dan ook.
Op de inhoud en het gebruik van Retro-Lifestyle.be zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van Retro-Lifestyle.be houdt aanvaarding in van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van de website.
Deze voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.
Retro-Lifestyle.be heeft ten alle tijde het recht om informatie die door derden werd geplaatst te wijzigen of te verwijderen.

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe:

  • geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;
  • de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website of derden;
  • geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;
  • de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen;
  • geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
  • enkel informatie te plaatsen die thuishoort in de betreffende rubriek.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Retro-Lifestyle.be is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Retro-Lifestyle.be sluit iedere aansprakelijkheid voor de op Retro-Lifestyle.be verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

De informatie die op Retro-Lifestyle.be wordt geplaatst door derden is geheel vrijblijvend. Retro-Lifestyle.be sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Retro-Lifestyle.be geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks uitdrukkelijk uit. Retro-Lifestyle.be is tevens niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit deze informatie en transacties of contacten die daaruit volgen.

Retro-Lifestyle.be kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor hacking-attacks en andere computermisdrijven. Elk gebruik van deze website is op eigen risico.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Retro-Lifestyle.be.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Retro-Lifestyle.be, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Retro-Lifestyle.be, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Retro-Lifestyle.be worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Retro-Lifestyle.be.

Overtreding

Retro-Lifestyle.be behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.